Юли 2017

3 юли – 10 ч. – Държавен изпит – устен. Зала 1, Ректорат на СУ “Св. Климент Охридски”

 • Камелия Боянова Бонева
 • Карина Мариова Димитрова
 • Лили Тодорова Тодорова
 • Мирена Николаева Гуглева
 • Радослав Митков Тонев
 • Силвия Юлиянова Богданова
 • Фатме Раид Идриз
 • Яна Сашкова Петрова
4 юли – 10 ч. – Защита на дипломни работи. Зала 1. Ректорат на СУ “Св. Климент Охридски”

ТЕМА: ”Проблемът” като онтологичен аспект на философското консултиране

ДИПЛОМАНТ: Даниел Иванов

НАУЧЕН РЪКОВОДИТЕЛ: доц. д-р Веселин Дафов

РЕЦЕНЗЕНТ. Ас. Цена Желязкова – Рецензия

 

ТЕМА: Феноменът на комуникативността във визуалното изкуство

ДИПЛОМАНТ: Мартин Иванов Георгиев

НАУЧЕН РЪКОВОДИТЕЛ: доц. д-р Веселин Дафов

РЕЦЕНЗЕНТ:  ас. д-р Николай Велев – Рецензия

 

ТЕМА: Специфика на китайската култура в Чан будизма

ДИПЛОМАНТ: Ивелина Иванова

НАУЧЕН РЪКОВОДИТЕЛ: проф. д.ф.н. Сергей Герджиков

РЕЦЕНЗЕНТ: гл.ас. д-р Десислава Дамянова – Рецензия

 

ТЕМА: Аргументи в подкрепа на конструктивния емпиризъм

ДИПЛОМАНТ: Меги Попова

НАУЧЕН РЪКОВОДИТЕЛ: доц. д-р Константин Янакиев

РЕЦЕНЗЕНТ: ас. Давид Пеев – Рецензия

 

Advertisements
Posted in Uncategorized | Leave a comment

2017

ПРОГРАМА ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ_2017 – PDF

 

ПРОГРАМА ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ 2017 г.

На изпита дипломантът разработва текст по една от следните теми, зададена от изпитната комисия. Оценката се формира съобразно изисквания за овладени познания по темата, уменията на дипломанта да си служи с тях и компетентността му да ги използва в други философски предметни области.

 1. Историческото начало на философията.
 2. Методическите начала на философията.
 3. Предмет и задачи на философската антропология.
 4. Екзистенциално време.
 5. Онтология на субстанцията.
 6. Субектност и духовност.
 7. Анализ на познанието.
 8. Теории за истината.
 9. Понятието „жизнен свят”.
 10. Автономия и хетерономия.
 11. Философията на историята на Просвещението.
 12. Историческите факти и тяхната интерпретация.
 13. Науката като практика.
 14. Наблюдение и експеримент, описание и обяснение.

По-долу в помощ на дипломантите са дадени примерни планове и примерна литература за подготовката и разработката на всяка изпитна тема, изготвени от преподавателите по съответната дисциплина. Оценката не зависи от това дали и доколко формулираните след тази тема подточки са залегнали в изпитната работа на студента, нито от това доколко тя се опира именно на изброените източници по съответния въпрос. Изпитна работа с друг план и основана на друга литература може да получи отлична оценка, стига да съответства както на съдържанието на съответната философска дисциплина, така и, по-специално, на зададената тема на изпита.

Posted in Uncategorized | Leave a comment